بررسی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی داﻧﺶ در دانشگاه
بررسی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی داﻧﺶ در دانشگاه
دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحه 19 - 14
نویسندگان : پری فهندژ سعدی *

چکیده :
در نظام اموزشی متمرکز یا غیرمتمرکز یک سری قوانین ثابت وجود دارد که در کنار این موارد در هر نظام باید به جزئیات و مراحل اصلی کار توجه شود و از شاخه های اصلی این نظام دور نماند. یکی از این جزئیات و اصول، اخلاق تجاری بوده که دارای مؤلفه‌هایی می‌باشد. در این مقاله مؤلفه‌های اخلاقی تجاری دانش در دانشگاه بررسی شده و راه‌حل‌های عملی شدن آن نیز ذکر شده است. منظور از تجاری سازی دانش پیاده کردن مؤلفه‌های اخلاقی در زمینه دانش و ایجاد پیوند بین صنعت و دانش می‌یاشد. از این رو هر نظام اموزشی از جمله مراکز دانشگاهی باید بتوانند دانش، اخلاق و مؤلفه‌های ان را در نظام کنونی به اجرا در آورند.

واژگان کلیدی :
تجاری سازی دانش، اخلاق، نظام