بررسی رابطه بین تعهد زناشویی و ویژگی های خانوادگی با بخشش خیانت زنان متاهل شهر تهران
بررسی رابطه بین تعهد زناشویی و ویژگی های خانوادگی با بخشش خیانت زنان متاهل شهر تهران
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 238 - 226
نویسندگان : سارا نوروزی و سمیه یاری *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد زناشویی و ویژگی های خانوادگی با در بخشش خیانت فرضی در زنان متاهل شهر تهران بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان منطقه 3 شهر تهران بود و برای تعیین حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس 200 نفر از زنان متاهل مراجعه به کلینیک ها و مراکز مشاوره به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های خانوادگی، تعهد زناشویی و بخشش بود. یافته ها نشان داد که از متغیرهای خانوادگی نسبت های خانوادگی زوجین بیشترین همبستگی را با بخشش دارد، و زوجینی که با هم نسبت خانوادگی دارند، احتمال دارد خیانت همسر را ببخشند، و آشنایی از طریق اینترنت با میزان بخشش زنان نسبت به خیانت فرضی همسرانشان بیشترین همبستگی منفی را دارد، یعنی زنانی که به صورت اینترنتی با همسرانشان آشنا شده اند کمتر احتمال دارد که خیانت همسرانشان را ببخشند. همچنین در بین متغیرهای تعهد زناشویی، تعهد ساختاری بیشترین همبستگی را با بخشش خیانت همسران دارد.

واژگان کلیدی :
پیش بینی، متغیرهای خانوادگی، تعهد زناشویی، بخشش خیانت