ارتباط برنامه درسي پنهان با اهمال كاري تحصيلي، روحيه علمي و عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب)
ارتباط برنامه درسي پنهان با اهمال كاري تحصيلي، روحيه علمي و عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب)
دوره 2، شماره 2، بهار 99، صفحه 7 - 34
نویسندگان : زهره قاسمی هنر *

چکیده :
در تحقيق حاضر به بررسي موضوع ارتباط برنامه درسي پنهان و مولفه هاي آن(ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه، ارتباط متقابل ميان اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، قوانين و مقررات دانشگاه، شيوه هاي ارزشيابي اساتيد، جو اجتماعي دانشگاه ) با اهمال كاري تحصيلي، روحيه علمي و عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب پرداخته شده است، در اين تحقيق با روش توصيفي از نوع همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، جامعه آماري مورد نظر كليه ي دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب مي باشد (n=230)كه با استفاده از جدول كرچسي و مورگان 140 نفر را به عنوان حجم نمونه آماري انتخاب نموده و با استفاده از روش نمونه يابي تصادفي سيستماتيك اقدام به انتخاب نمونه آماري تحقيق نموده ايم. ؛ براي تدوين مباني نظري با مراجعه به كتابخانه و جمع آوري داده ها به گردآوري اطلاعات پرداخته شد و براي تجزيه و تحليل و گردآوري داده هاي ديگر با استفاده از پرسشنامه و وارد كردن اطلاعات به نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و از آن خروجي گرفته شد، ماحصل تحقيق را مي توان اين گونه بيان نمود كه ؛ ارتباط برنامه درسي پنهان و مولفه هاي آن با اهمال كاري تحصيلي و روحيه ي علمي و عملكردي تحصيلي رابطه ي مستقيم وجود دارد و مي توان به اين مسئله نيز اشاره كرد كه میانگین نمرات برنامه درسي پنهان و متغييرهاي تحقيق در زنان و مردان در يك راستاي منظم بود بجز يك مورد كه این تفاوت از نظر آماری در مورد مولفه ي قوانين و مقررات دانشگاه با جنسیت معنی دار و داراي تفاوت بود.

واژگان کلیدی :
اهمال كاری، برنامه درسی پنهان، روحيه ی علمی، عملكرد تحصيلی