تبیین مفهوم زیبایی شناسی از دیدگاه دکارت و دیویی
تبیین مفهوم زیبایی شناسی از دیدگاه دکارت و دیویی
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 181 - 172
نویسندگان : سیدمحمّد قلمکاریان و علی صفاری محمدآبادی *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، تبیین مفهوم زیبایی شناسی از دیدگاه دکارت و دیویی می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و پژوهشی کیفی_توصیفی به شمار می‌آید. روش جمع‌آوری داده‌ها، مطالعه‌ی اسنادی است. جامعه‌ی آماری پژوهش تمامی منابع علمی فارسی و خارجی 10 سال اخیر در این زمینه می‌باشد. نمونه‌‌های پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد و داده‌های مورد نیاز از منابع نمونه‌گیری شده، فیش‌براری گردید و سپس این داده‌های به دست آمده به روش کیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که، زیبایی شناسی از دیدگاه دکارت به سه بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از: زیبایی‌شناسی موسیقی، هنر و زیبایی به عنوان امری ذهنی و نگاه فردگرایانه به زیبایی. همچنین برخی از مؤلّفه‌های زیبایی‌شناسی به دست آمده از دیدگاه دیویی عبارتند از: تأکید بر پیوستگی و مخالفت با دوگانگی، پیوند انسان با طبیعت به وسیله‌ی هنر، هنر و زیبایی به مثابه‌ی امری واقعی و تجارب روزمرّه به عنوان مسائل زیبایی شناختی. هم‌چینین با مقایسه‌‎ی زیبایی‌شناسی از نظر دکارت و دیویی، شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌ این دو فیلسوف مشخّص گردید.

واژگان کلیدی :
زیبایی شناسی، دکارت، دیویی.