تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر پرخاشگری و خشم کودکان بیش فعال
تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر پرخاشگری و خشم کودکان بیش فعال
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 210 - 198
نویسندگان : احمد بخشی * و سیما میرلو

چکیده :
هدف پژوهش : هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر پرخاشگری و خشم کودکان بود.روش : این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. در این مطالعه 50 کودک بیش فعال به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری را تکمیل کردند. یافته ها: نتایج نهایی نشان می دهد مهارت های حل مسئله بر پرخاشگری و خشم کودکان بیش فعال تاثیر دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج جداول درمی یابیم که تنها مهارت حل مسئله خشم و پرخاشگری را درکودکان بیش فعال کاهش داده است.

واژگان کلیدی :
آموزش مهارت حل مسئله، پرخاشگری، خشم کودکان