واکاوی ارتباط حريم خصوصي اشخاص با امر به معروف و نهی از منکر
واکاوی ارتباط حريم خصوصي اشخاص با امر به معروف و نهی از منکر
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 98 - 63
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و محمد رضا باقری مفرد و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
انقلاب اسلامي پديده منحصر به فرد قرن بيستم بوده و موجب تحوّل در تمام زمينه ها و عرصه هاي فكري و ديني شده است. امر به معروف و نهي از منكر و رابطه آن با حريم خصوصي افراد از مباحث مهم است. حریم خصوصی، محدوده‌ي زندگی شخصی هر فرد است که مایل نیست دیگران بدون اجازه‌ي وی به آن دسترسی داشته باشند. مهم ترین قلمرو و محدوده‌ي حریم خصوصی عبارت است از: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات، ارتباطات و مانند آن.«حریم اشخاص» یا « حریم خصوصی» و یا « حق خلوت» ازمباحث مهم و جدید حقوق محسوب می شود و تقریبا در ادبیات حقوقی و یا در قوانین بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.در تعارض بین رعایت «حریم خصوصی »با «منافع عمومی »، رعایت حریم خصوصی بااستثنا مواجه است .محدودیت‌ها و استثنا‌های این اصل، توسط شارع و قانون گذار معین مي‌شود. بین اصل رعایت حریم خصوصی افراد و امر به معروف ونهی ازمنکر تعارضی وجود ندارد.

واژگان کلیدی :
حریم خصوصی، حریم عمومی، قلمرو حقوقی امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکر.