واکاوی ابعاد مسئله تروريسم در حقوق بشر و بررسی آن در ديدگاه اسلامي (با محوریت احادیث)
واکاوی ابعاد مسئله تروريسم در حقوق بشر و بررسی آن در ديدگاه اسلامي (با محوریت احادیث)
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 119 - 109
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و محمّدعلی ابراهیمی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
تروریسم به مکتبی گفته می‌شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت‌آمیز، رعب و وحشت، آشوب‌آفرینی، عملیات‌های چریکی، کشتار جمعی، نسل‌کشی، شکنجه و کودتا می‌داند. می توان گفت در دنیای امروز، جریان تروریسم به عنوان عامل محرکه سیاسی- ایدئولوژی- مذهبی شده است که برخی دولت های مستکبر با آن به دنبال اهداف خویش هستند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی به واکاوی ماهیت و مفهوم تروریسم و بررسی آن در دیدگاه اسلامی جهت شناخت این جریان جهانی می‌پردازد.

واژگان کلیدی :
تروریسم، جرم سیاسی، حقوق بشر، اسلام، احادیث.