تاثیر روش تدریس کارایی تیم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تاثیر روش تدریس کارایی تیم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 171 - 159
نویسندگان : صابر شفیعی * و فرامرز علیدادی و صغری زاده صفری

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مقالات کتابخانه ای است که توجه به گردآوری نظرات صاحبنظران به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش تدریس کارایی تیم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه نشان می دهد که دانش آموزان در گروه های یادگیری از طریق همیاری بیشتر از کار فردی و رقابتی به پیشرفت تحصیلی دست می یابند، زیرا آن ها اولا با بحث و گفت و گو افکار خود را در تعامل با دیگران بیان و اصلاح می کنند. آن ها از طریق تعامل یاد می گیرند که مسائل را بپرسند، نظراتشان را در میان بگذارند، اختلافات را توضیح دهند و درک جدیدی از موضوع مورد بحث ایجاد کنند. ثانیا در این گروه ها دانش آموزان در سطوح بالای یادگیری درگیر می شوند. بنابر موارد فوق می توان نتیجه گرفت که روش تدریس کارایی تیم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبت دارد.

واژگان کلیدی :
تدریس، روش کارایی تیم، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان