تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار براساس دستگاه نظری پیر بوردیو
تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار براساس دستگاه نظری پیر بوردیو
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 41 - 49
نویسندگان : محمد مظلوم خراسانی و محسن نوغانی و زهرا خضری *

چکیده :
امروزه اخلاق کاری، به عنوان یکی از مفاهیم مهم به ویژه در حوزه مسائل جامعه شناسی سازمانی و صنعتی، توجه صاحبنظران زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر نیز با استفاده از تئوری تلفیقی بوردیو، پدیده اخلاق کار را با روشی رابطه گرایانه و دیالکتیکی مورد کنکاش و تحلیل نظری قرار داده است. تکوین اخلاق کار در یک رابطه دیالکتیک و تاثیر میدان ها در شکل گیری و جهت دهی به آن، دغدغه اساسی و بنیادین پژوهش حاضر است؛ این که از یک طرف، میدان های اقتصادی و قدرت مستتر در آن ها چگونه بر اخلاق کار (عادت واره) تاثیر می گذارند و از طرف دیگر،اخلاق کار چگونه و طی چه فرایندی به کنش هایی منجر می شود که به بازتولید همان میدان های تاثیرگذار می انجامد. نهایتا بر اساس دیدگاه نظری بوردیو می توان نتیجه گرفت که کنشگران در داخل میدان ها ضمن آن که برای دسترسی به سرمایه های چندگانه رقابت می کنند فضای میدان و مکانیسم های آن و همچنین روابط سلسله مراتبی بر ماهیت اخلاق کاری آنان اثر می گذارد؛ در این میان بسته به نوع تاثیر، اخلاق کاری می¬تواند به کارایی یا عدم کارایی سازمان منجر شود.

واژگان کلیدی :
اخلاق کار، میدان، عادت واره، قدرت، بازتولید، عوامل سرمایه ای، دیالکتیک ساختاری