یادگیری ترکیبی و نقش آن در توسعه ی یادگیری
یادگیری ترکیبی و نقش آن در توسعه ی یادگیری
دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحه 20 - 24
نویسندگان : کبری نقی پور * و مهدی محمودی

چکیده :
این مقاله با هدف بررسی یادگیری ترکیبی و نقش آن در توسعه ی یادگیری انجام گرفته است.یادگیری ترکیبی، به عنوان یک سازوکار جدی در استفاده متنوع و گسترده از روش های یادگیری تاکید دارد.یادگیری ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و فناوری های پیشرفته ،سعی در بهبود کیفیت و توسعه کمی فعالیتهای آموزشی دارد. امروزه آموزش هاي الكترونيكي درحال جايگزيني با شيوه هاي سنتي است. از طرفي تحقيقات نشان داده كه آموزش هاي الكترونيكي نيز داراي محدوديت هاي خاص خود هستند و نمي توانند كاملا جايگزين آموزش سنتي شوند. بنابراين باوجود مزايا و معايب هر دو، متخصصان امور آموزشي سعي مي كنند، روش هاي مختلف را باهم تركيب كنند و معتقدند كه يادگيري تركيبي، يك رويكرد اثربخش براي حل اين مشكلات است. بنابراین باوجود مزایا و معایب هر دو، متخصصان امور آموزشی سعی می کنند، رو شهای مختلف را باهم ترکیب کنند و معتقدند که یادگیری ترکیبی، یک رویکرد اثربخش برای حل این مشکلات است. بسیاری از متخصصان آموزش سعی می کنند تا رو شهای مختلف را با هم ترکیب کنند و معتقدند که یادگیری ترکیبی یک رویکرد امیدبخش برای حل این مشکلات است. یادگیری ترکیبی با داشتن مزیتهای هر دو رویکرد آموزش )سنتی و الکترونیکی( یک رویکرد موثر برای افزایش اثربخشی یادگیری سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه ها می باشد. همچنین به دلیل ارایه ی فرصت های مختلف به منظور یادگیری، موجب آن می شود که درکنار افزایش جذابیت آموزش، به تفاوت های فردی فراگیران نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی گیرند و به همین دلیل استفاده از رو شهای مختلف برای یادگیری ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی :
یادگیری ترکیبی، آموزش الکترونیکی، توسعه ی یادگیری، اثربخشی