راهبردسنجی موفقیت در رقابت های انتخاباتی با استفاده از مدل SWOT-QSPM (مورد مطالعه: انتخابات مجلس شورای اسلامی استان ایلام)
راهبردسنجی موفقیت در رقابت های انتخاباتی با استفاده از مدل SWOT-QSPM (مورد مطالعه: انتخابات مجلس شورای اسلامی استان ایلام)
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 86 - 67
نویسندگان : ساسان سلطانی *

چکیده :
رقابت های انتخاباتی سنگ بنای دموکراسی است. با این حال، اندازه گیری میزان و شدت متغیرهای تاثیرگذار در این رقابت ها، یک کار چالش برانگیز است. هدف از این مقاله، که از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است، راهبردسنجی موفقیت در رقابت های انتخاباتی با استفاده از مدل SWOT-QSPM (انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام) است. فلذا با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه به تعیین ابعاد چهارگانه مدل SWOT پرداخته شده و راهبردهایی برای وضعیت های مختلف تعیین گردید و در نهایت با استفاده از ماتریس اندازه گیری کمی (QSPM)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین نقاط قوت رقابت های انتخاباتی بر مولفه های «آراء ایلی»، در بین نقاط ضعف، مولفه «تکثر کاندیداهای هم ایلی»، از بین فرصت های بیرونی، مولفه «ائتلاف با سایر ایلات و طوایف» و از بین تهدیدهای خارجی، مولفه «نداشتن تعامل، اجماع و ائتلاف» دارای بالاترین اهمیت می باشند. با توجه به نمودار ماتریس عوامل داخلی و خارجی، امتیاز نهایی عوامل داخلی2.77 و امتیاز نهایی عوامل خارجی 2.88 تعیین گردید. اولویت بندی پنج استراتژی برگزیده شده نشان داد، استراتژی تاکید بر «مدیریت افکار عمومی و ایجاد موج» به دلیل وجود مزیت های نسبی با نمره جذابیت 5.07 و نسبت به دیگر استراتژی ها از اولویت بالایی برخوردار هستند، و از لحاظ استراتژی ترکیبی بالاترین امتیاز به استراتژی های 2 و 4 یعنی استراتژی های« مدیریت افکارعمومی و ایجاد موج به نفع خود» و «استفاده از نخبگان، اساتید، مدیران رده بالا، ریش سفیدان و متنفذین در تبلیغ و حضور در سایر مناطق غیرایلی» قرار گفت.

واژگان کلیدی :
رقابت های انتخاباتی، برنامه ریزی راهبردی، SWOT, QSPM