تحلیل عوامل فرهنگی- اجتماعی گسترش بد حجابی
تحلیل عوامل فرهنگی- اجتماعی گسترش بد حجابی
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 48 - 36
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و فریده آل کثیر و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
بدحجابی یكی از مسایل و چالش‌های جدی در حوزه اخلاق اجتماعی محسوب می‌شود. چون که پوشش ظاهری زن مسلمان بخشی از حقیقت با طنی و بیان گر اندیشه‌ها و نظام ارزشی‌های درونی اوست از این جهت در این به زمینه‌ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی بدحجابی بارويكرد تحليلي توصيفي پرداخته‌ایم. در این نوشتار، پس از بیان مفهوم حجاب، که برای رسیدن به امنیت و کاهش بحران‏های روحی ضروری است، به مفهوم بد حجابی و مهم ترین عوامل اجتماعی (تغییر ارزش‌ها با سرزنش دیگران، تقلید کورکورانه و نگرش سطحی، کمبود عاطفه وغیره. همچنین به عوامل خانوادگی و فرهنگی بد حجابی ناشناخته ماندن فرهنگ حجاب، اقلیت‌های مذهبی وغیره اشاره شد. با توجه به نتایج به دست آمده مهم‌ترین عوامل بی حجابی در جامعه رسانه‌ها و گسترش فساد و تباهی و دگرگونی ارزش‌ها و تهاجم فرهنگی است که در نابود کردن فرهنگ حجاب و دادن الگوی بی‌حجابی و خود نمایی و خود آرایی به جامعه نقش مهمی دارد.

واژگان کلیدی :
بدحجابی، جامعه، عوامل، فرهنگی، اجتماعی