بررسی رابطه باورهای انگیزشی با تجربه فراشناختی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تنکابن
بررسی رابطه باورهای انگیزشی با تجربه فراشناختی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تنکابن
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 28 - 21
نویسندگان : وحید خوش روش * و طاهره جنت فریدونی و حسنیه شاکری

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای انگیزشی با تجربه فراشناختی دانش آموزان دوره اول ابتدایی اجرا گردید. این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تنکابن که در مراکز آموزشی شهر تنکابن در سال تحصیلی 1397-1398مشغول به تحصیل بوده اند. که ازتعداد1200 نفر دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss انجام گردید. نتایج نشان داد که بین باورهای انگیزشی با تجربه فراشناختی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد هم چنین بعد از بررسی رگرسیون مشخص شد برخی از مولفه های باورهای انگیزشی توان پیش بینی تجربه فراشناختی را دارد.

واژگان کلیدی :
باور انگیزشی، تجربه فراشناختی، دانش آموزان.