بررسی رابطه بین سن ازدواج با ناهنجاري هاي اجتماعی در بین جوانان شهر خرم آباد
بررسی رابطه بین سن ازدواج با ناهنجاري هاي اجتماعی در بین جوانان شهر خرم آباد
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 95 - 87
نویسندگان : محمد پیرحیاتی * و محمدرضا نادر پور

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی در بین جوانان شهر خرم آباد بود. روش پژوهش ار نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماري شامل کلیه¬ی جوانان 25 تا 30 ساله شهر خرم آباد بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 199 نفر انتخاب و به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. درتحقيق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است،اين پرسشنامه داراي26 سؤال مي باشد. درضمن به لحاظ انعكاس پاسخ واقعي ذكرنام ونام خانوادگي درپرسشنامه الزامي نبوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون های پارامتریک و آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که بين افزايش سن ازدواج و شاخص های ناهنجاری¬های اجتماعی (ارضای نامشروع، روابط نامشروع، بی بندوباری، بدپوششی و بدحجابی و جرایم خشن جنسی) ارتباط معناداری وجود دارد (01/0>p).

واژگان کلیدی :
ازدواج، بی بندوباری، ناهنجاری های اجتماعی دانشجویان