بررسی مدارس و کلاس های هوشمند
بررسی مدارس و کلاس های هوشمند
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 20 - 10
نویسندگان : صابر شفیعی * و حمید علی محمدی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری - توصیفی به شیوه کتابخانه ای و باتوجه نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی مدارس وکلاس های هوشمند است. نتیجه مقاله نشان می دهد که رويکردهای سنتی يادگیری و تدريس با ظهور فناوری های نوين مانند چندرسانه ای ها، فرارسانه ای ها و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی شده است. با ورود فناوری های کمکی به ويژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی در کلیه دوره ها و سطوح تحصیلی شاهد تحولات چشمگیری در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه بوده ايم.به هر حال مدارس و کلاس های هوشمند تاثیر فراوانی بر میزان پیشرفت دانش آموزان دارد و باعث افزایش انگیزه در دانش آموزان می گردد و فضایی برای یادگیری بهتر و پایدارتر ایجاد می کند.

واژگان کلیدی :
کلاس هوشمند، مدرسه هوشمند، دانش آموزان