مقایسه ی سبک های دفاعی و هراس اجتماعی افراد ترنسکشوال با افراد عادی
مقایسه ی سبک های دفاعی و هراس اجتماعی افراد ترنسکشوال با افراد عادی
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 7 - 1
نویسندگان : محبوبه دان اصفهانی و فائزه سیه بازی *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های دفاعی و هراس اجتماعی افراد ترنسکشوال با افراد عادی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل ترنس های مراجعه کننده به دی کلینیک میرداماد واقع در شهر تهران برای تغییر جنسیت در فاصله زمانی خرداد لغایت شهریور 1399 بود که با افراد عادی شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفتند. تعداد نمونه 60 نفر (30 نفر ترنسکشوال و 30 نفر عادی) شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس و هدفمند بود. جهت بررسی از دو پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران (2000) و سبک های دفاعی آندروز و همکاران (1993) استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین سبک های رشد نیافته و روان آزرده در افراد ترنسکشوال بالاتر از افراد عادی می باشد. همچنین میانگین سبک دفاعی رشد یافته در افراد ترنسشکوال پایین تر از افراد عادی می باشد. اما بین میزان هراس اجتماعی در افراد ترنسکشوال و عادی تفاوت معناداری به دست نیامد.

واژگان کلیدی :
سبک های دفاعی، هراس اجتماعی، ترنسکشوال