تاثیر کرونا بر آموزش پایه اول ابتدایی ( مطالعه موردی رضایت والدین).
تاثیر کرونا بر آموزش پایه اول ابتدایی ( مطالعه موردی رضایت والدین).
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 130 - 125
نویسندگان : عصمت کیانی * و حسین حسین نژاد

چکیده :
به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد زیادي از مدارس و دانشگاه ها مجبور شده اند فعالیت هاي حضوري خود را تعطیل کنند و اکنون در حال تغییر شیوه هاي آموزش از نظام آموزش حضوري به نظام آموزش و یادگیري الکترونیکی به ویژه آموزش آنلاین هستند. این شرایط به وضوح در ایران و سایر کشورهاي جهان قابل مشاهده است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر کرونا بر آموزش پایه اول ابتدایی انجام گرفت. این پژوهش به صورت کیفی انجام شده که در آن 10 خانواده مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه عمیق و «خود شرح حال نویسی» و از طریق نمونه گیری هدفمند انجام شد. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل محتوای متن مصاحبه است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تمامی خانواده ها موافق آموزش حضوری هستند و همچنین معتقدند آموزش حضوری تاثیرات مثبت دیگری از جمله اجتماعی شدن دانش آموز، کاهش وابستگی به خانواده و استقلال دانش آموزش داشته است که در آموزش مجازی این شرایط فراهم نیست.

واژگان کلیدی :
کرونا، آموزش، آموزش ابتدایی، پایه اول ابتدایی، رضایت والدین