بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان
بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان
دوره 2، شماره 2، بهار 99، صفحه 60 - 79
نویسندگان : علی اکبر عجم * و عذرا یعقوبی

چکیده :
سواد اطلاعاتي گسترش مفهوم سواد سنتي در پاسخ به جامعه‌اي است كه ما در آن زندگي مي‌كنيم،براي اينكه فردي از نظر اطلاعاتي با سواد باشد، بايد بتواند تشخيص دهد اطلاعات در چه زماني مورد نياز است و توانايي يافتن، ارزيابي، و استفاده مؤثر از آن را داشته باشد، افراد داراي سواد اطلاعاتي كساني هستند كه آموخته باشند چگونه بياموزند. آنها مي‌دانند كه چگونه ياد بگيرند، زيرا مي‌دانند كه دانش چگونه سازماندهي شده است و چگونه مي‌توان اطلاعات مورد نياز را پيدا كرد و از اطلاعات به‌گونه‌اي استفاده كرد كه ديگران نيز بتوانند از آن بياموزند. افراد داراي سواد اطلاعاتي براي يادگيري مادام‌العمر آمادگي دارند، چرا كه هميشه مي‌توانند اطلاعات مورد نياز خود را پيدا كنند و از آن براي تصميم‌گيري آگاهانه استفاده نمايند، به طور کلی در این تحقیق سعی می شود به بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان پرداخته شود ،پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه هاي اجراء همبستگي می باشد، جامعه آماري تحقيق حاضر كليه ي معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه منطقه 6 شهر تهران می باشد.((N=102. ؛که با استفاده از جدول كرچسي و مورگان 80 نفر از آن به عنوان حجم نمونه آماري انتخاب شد كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك (منظم) حجم نمونه آماري از بين كل جامعه آماري انتخاب شد. ابزار هاي اندازه گيري در اين تحقيق پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید اساتید متخصص قرار گرفته است؛تجزيه وتحليل بين داده هاي بدست آمده در اين تحقيق به وسيله ي نرم افزار spss وبهره گيري از آزمون هاي آمار کالموگروف و اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت .ماحصل تحقیق نشان از این داردکه همبستگی مثبتی بین متغییرهای تحقیق وجود دارد.

واژگان کلیدی :
سواد رسانه اي، معلمان، تفکر انتقادی