بررسی رابطه هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان آزادشهر
بررسی رابطه هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان آزادشهر
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 9 - 1
نویسندگان : سمانه کوهساری * و مرضیه گرزین

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان آزادشهر می باشد. در اين تحقيق توصيفي که از نوع همبستگی می باشد، تعداد 196 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهرستان آزادشهر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ (2004) با ضریب آلفای کرونباخ 0.93 و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) با ضریب آلفای کرونباخ متوسط 0.73 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. هوش فرهنگی و تعهد سازمانی با ضریب همبستگی پیرسون 0.486 و در سطح خطای کمتر از 0.01 با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری داشتند. از مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد بتا مشخص شد که میزان هوش فرهنگی با بتای معادل 443/0 دارای تأثیر نسبتا زیادی بر متغیر وابسته می باشد؛ و به ‌طور معناداری توانایی پیش‌بینی متغیر تعهد سازمانی را دارد.

واژگان کلیدی :
هوش فرهنگی، تعهد سازمانی، فرهنگ، شهرستان آزادشهر