تهدیدات فراروی تربیت اسلامی در عصر حاضر
تهدیدات فراروی تربیت اسلامی در عصر حاضر
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 110 - 102
نویسندگان : مجتبی انصاری مقدم *

چکیده :
یکی از مهمترین مسائل در یک جامعه به خصوص در نهاد خانواده، مسئله تربیت است که دین مبین اسلام نکات متعددی را در این باره برای مخاطبانش بیان نموده است؛ از کوچکترین تا بزرگترین نکات پیرامون تربیت در منابع اسلامی یافت می‌شود. تربیت پرورشی است که از راه انتقال معنا صورت می گیرد تحلیل ابعاد مسئله تربیت، یکی از ضرورت هایی است که باید صورت بگیرد و از منظر آموزه های اسلام که رسالت آن تعلیم و تربیت است، بررسی شود. پژوهش حاضر تهدیدات فراروی تربیت اسلامی را با روشی توصیفی- تحلیلی از نوع کتابخانه ای مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عصر حاضر مسائلی سبب کم رنگ شدن تربیت اسلامی شده است که اساس تربیت به سمت تربیت لیبرالی رفته است. برای حل این تهدیدات نیاز است خانواده‌ها و والیات تربیت آموزه‌های اسلامی را در وهله اول مرور کنند و در وهله بعدی با برنامه‌ریزی به فرزندان انتقال دهد.

واژگان کلیدی :
تهدیدات، تربیت اسلامی، عصر حاضر، پیدایش تربیت لیبرالی.