درآمدی انتقادی بر نقش یادگیری الکترونیکی در یادگیری
درآمدی انتقادی بر نقش یادگیری الکترونیکی در یادگیری
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 36 - 40
نویسندگان : راهله حسین زاده * و مهدی محمودی و عارف حسین پوری

چکیده :
این مقاله با هدف بررسی درآمدی بر نقش یادگیری الکترونیکی در یادگیری انجام گرفته است.در هزاره ي سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتي که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند، وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادي براي سنجش نتایج امور و تصمیم گیري درباره ي آنها بر اساس شواهد، ضرورتي اجتناب ناپذیر است. با توجه به پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و ایجاد تعاملات گسترده در بین جوامع، پیچیدگی شرایط زندگی و تعدد و تنوع منابع و دیدگاه های اطلاعاتی در موضوعات مختلفی که در دنیای امروز با آن ها مواجه هستیم، داشتن توانایی تحلیل و نقد موقعیت ها و تصمیم گیری مناسب در برخورد با آن ها از ضرورت هایی است که نسبت به گذشته هر چه بیشتر احساس می شود و لازم است تا حوزه تعلیم و تربیت به طور جدی تری به آن بپردازد. در این راستا می توان از نوآوری های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه یاددهی – یادگیری استفاده راهبردی به عمل آورد. در دنیای امروز سواد خواندن و نوشتن و دانستن اصول علوم مختلف، سهم کوچکی از سواد علمی را شامل می شود. طوری که آگاهی از منابع اطلاعات و ورود به آن ها، تجزیه و تحلیل، ترکیب، نقد و انتخاب دانش و اطلاعات به منظور تولید اطلاعات مهم تر از ذخیره اطلاعات موجود ارزیابی می شود یکی از عواملی که می تواند، باعث موفقیت یا شکست در استفاده از آموزش الکترونیکی شود، آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی است.

واژگان کلیدی :
یادگیری، یادگیری الکترونیکی، فناوری های نوین، تفکر انتقادی