بررسی موثرترین راه و روش های سم زدایی اعتیاد
بررسی موثرترین راه و روش های سم زدایی اعتیاد
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 63 - 73
نویسندگان : آمنه فیروزآبادی * و محمدرضا آخوندی و نرجس خسروی

چکیده :
اعتياد يك بيماري زيست شناختي، روانشناختي و اجتماعي است عوامل متعددي در اتيولوژي سوء مصرف و اعتياد موثر هستند كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتياد مي شوند. در این پژوهش با بررسی بانک بزرگی از مقالات و کتاب های نگارش شده سعی در جمع آوری بهترین روش موجود برای ترک اعتیاد شده ایم. سپس با انتخاب بهترین روش ها آنها را جمع اوری و به نگارش آورده ایم. با توجه به اطلاعات گردآوری شده از این بانک بزرگ مشخص شد روش سنتی هیچ فایده و راه کاری نداشته و تنها روحیات فرد را نیز متلاشی می کند.

واژگان کلیدی :
ترک اعتیاد، مواد مخدر، راه های ترک اعتیاد