نقش کنکور آزمایشی در موفقیت دانش‌آموزان در کنکور سراسری
نقش کنکور آزمایشی در موفقیت دانش‌آموزان در کنکور سراسری
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 102 - 97
نویسندگان : سمانه السادات حیدریه زاده * و مهدی باغستانی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کنکور آزمایشی در موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری در استان یزد انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال چهارم متوسطه استان یزد و همه دبیران این مقطع تحصیلی در سال 90-1389 بود؛ از این بین با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای تناسبی 392 دانش آموز و با استفاده از روش تصادفی ساده 135 دبیر انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته رضایت از کنکور آزمایشی و داده‌های مکتوب آموزش و پرورش در رابطه با کنکور آزمایشی دانش‌آموزان سال چهارم متوسطه سال 90-1389 و نتایج کنکور آن‌ها در سال مذکور استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین نتایج کنکور آزمایشی و کنکور سراسری (درصد پاسخگویی به دروس و رتبه کنکور) در هر سه رشته ریاضی-فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون t تک نمونه ای نیز نشان داد هم دانش آموزان و هم دبیران از کنکور آزمایشی رضایت دارند.

واژگان کلیدی :
کنکور آزمایشی، کنکور سراسری، موفقیت دانش آموزان