مقايسه توجه انتخابی در دو گروه افراد مبتلا و غيرمبتلا به اختلال شخصيت مرزی
مقايسه توجه انتخابی در دو گروه افراد مبتلا و غيرمبتلا به اختلال شخصيت مرزی
دوره 1، شماره 1، زمستان 98، صفحه 10 - 19
نویسندگان : مژگان رضازاده * و فریبرز باقری و عبدالله برهانی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر مقايسه و بررسی توجه انتخابی میان مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی و افراد غیر مبتلا می باشد.. این پژوهش در قالب طرح علی مقایسه ای انجام شده است پژوهش حاضر بر روي ۶۰ نفر از بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و ۶۰ نفر افراد غیر مبتلا اجرا شد. شصت آزمودني مبتلا به اختلال شخصیت مرزی شامل ۳۴ مرد و ۲۶زن و به شیوه در دسترس انتخاب شدند و شصت آزمودنی غیر مبتلا شامل ۳۱ مرد و ۲۳ زن با گروه هدف همتا گردیدند. براي جمع آوري داده ها از آزمون تئودور میلون 3، آزمون D2، آزمون STB ،پرسشنامه اختلال کم توجهی – بیش فعالی بزرگسالی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بون فرنی تحلیل گرديدند. نتايج نشان دادند که تفاوت معني داري در زمينه توجه انتخابی بين دو گروه وجود دارد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی نسبت به افراد غیر مبتلا نمرات بالاتری در خطاهای نوع 1،2 (خطای حذف و خطای از چشم انداختن) و گستره تغییر بدست آوردند اما گروه مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی نمرات پائین تری در برآیند کل توجه انتخابی،میزان توجه و کارامدی خالص نسبت به گروه غیر مبتلا کسب کردند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، در مقايسه با افراد غیر مبتلا دارای اختلال بیشتری در توجه انتخابی هستند.

واژگان کلیدی :
اختلال، شخصیت مرزی، توجه انتخابی