رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
دوره 2، شماره 3، تابستان 99، صفحه 18 - 35
نویسندگان : حسین تربتی نژاد * و پریماه سعیدی پور

چکیده :
تحقيق حاضرسعی دارد به بررسی رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه بپردازد؛ این تحقیق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد، جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، دبیرستان فجر نور شهر بیارجمند مي باشد كه با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي اقدام به انتخاب 58 نفر به عنوان حجم نمونه آماري نموده ايم ابزارهاي اندازه گيري در اين تحقيق پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ، پرسشنامه عملکرد خانواده مي باشد، كه با توجه به استاندارد بودن آن ها روايي صوري آن مورد تاييد متخصصان و پايايي آن باتوجه به آلفاي كرونباخ نمره 90/0 بد ست آمده و مورد تاييد مي باشد. در تحقيق حاضر براي گردآوري مباني نظري روش كتابخانه اي مورد استفاده قرار گرفته است كه در آن با توجه به گردآوري و جمع آوري داده ها وگردآوري اسناد به اين مرحله پرداخته مي شودو در بخش دوم براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از آماره هاي استنباطي استفاده مي شود و همچنين براي غناي بيشتر تحقيق از روش هاي آماري توصيفي بهره گرفته مي شود، لازم به ذكر است كه كليه ي عمليات اجرايي پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار spss23 صورت مي گيرد. به طور کلی ماحصل تحقیق را می توان به این شکل بیان نمود که همبستگی مستقیمی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

واژگان کلیدی :
عملکرد خانواده، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی