اثربخشی آموزش غنی سازی بر بخشش خیانت همسر در زنان مواجه شده با خیانت زناشویی
اثربخشی آموزش غنی سازی بر بخشش خیانت همسر در زنان مواجه شده با خیانت زناشویی
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 105 - 95
نویسندگان : ژاله امیرخانی * و راهله فروردین

چکیده :
برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه یکی از برنامه های غنی سازی ازدواج است که با تاکید بر ضرورت وجود صمیمیت، مهارت های ارتباطی مؤثر و صمیمیت زوج ها را فراهم می سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباط بر بخشش خیانت همسر در زنان متقاضی طلاق و مواجه شده با پدیده خیانت زناشویی در منطقه یک کرج بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر علی آباد کتول در سال 1398 به مؤسسه پیشگیری از آسیب پردیس «مهرآریا » منطقه یک کرج مراجعه کرده بودند، که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش مقياس 15 سوالی بخشش خیانت همسر و برنامه آموزش غنی سازی مبتنی مهارت های ارتباطی بود. برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحليل كواريانس تك متغيري استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش غنی سازی مهارت های ارتباطی بر افزایش بخشش خیانت زنان اثر بخش بوده است، و 17 درصد از واریانس بخشش خیانت را تبیین می کنند. استفاده از این روش آموزشی در كارگـاههـا و كـلاسهـاي آموزشـي در رابطـه بـا ازدواج و مهارتهاي مربوط به زندگي زناشويي پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی :
آموزش غنی سازی، مبتنی بر مهارت های اجتماعی، خیانت، زنان متأهل