اهداف و چشم انداز
 
اهداف

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری با هدف ایجاد بستر علمی برای تحلیل، فراتحلیل، نقد و تعاطی افکار در زمینه رشته های مختلف روانشناسی، علوم تربیتی، آموزش و پرورش، علوم اجتماعی و نیز انتشار یافته های پژوهشی در گستره رشته های مختلف روانشناسی، علوم تربیتی، آموزش و پرورش، علوم اجتماعی منتشر می گردد. این مجله، سعی دارد به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تحلیلی به نشر یافته های جدید بپردازد و از انواع مقالات پژوهشی، تحلیلی، فراتحلیلی، گزارش تک بررسی، روش شناسی و دیگر انواع مقالات، منطبق بر دستورالعمل نگارشی استقبال می کند.

 

چشم‌انداز

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری مقالاتی که در حوزه رشته های مختلف روانشناسی، علوم تربیتی، آموزش و پرورش، علوم اجتماعی باشند را جهت بررسی و ورود به فرایند داوری می‌پذیرد.