دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 70 - 84
نویسندگان : محمد محمدی پور * و زکیه اولادی

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی نقش کیفیت زندگی و دشواری در تنظیم هیجان زوجین در پیش بینی تعهد زناشویی انجام شده است. روش پژوهش, توصیفی و از نوع همبستگی است. تعداد 309 نفر (205 خانم و 104 آقا) از افراد متاهل ساکن شهر مشهد در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه های تعهد زناشویی (آدامز و جونز)، کیفیت زندگی زناشویی(باسبی و همکاران) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان گرتز و رومر(DERM) را تکمیل نمودند.داده ها از راه همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی زناشویی و دشواری تنظیم هیجان با تعهد زناشویی رابطه معنادار دارند و همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که دو مولفه 45 درصد از واریانس تعهد زناشویی را تبیین می کنند. بر اساس یافته های پژوهش می توان بیان نمود که در زمینه افزایش تعهد زناشویی، آموزش مهارتهایی جهت بهبودکیفیت زندگی و توانایی کنترل و تنظیم هیجان می تواند تاثیر گذار باشد.

کلمات کلیدی :
تعهد زناشویی، کیفیت زندگی زناشویی، دشواری تنظیم هیجان


مشاهده مقاله
268
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ آذر ۱۴۰۱