دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 53 - 64
نویسندگان : مریم وفائی *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه تصویر بدنی مختل، رغبت جنسی با تعهد زناشویی با توجه به اضطراب و افسردگی جنسی معلمین شهر گناباد بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمین (مرد و زن) متأهل شهرگناباد شامل 1900 معلم در حال خدمت می باشد که طبق جدول مورگان نمونه ای 350 نفری از مقاطع مختلف ابتدائی، دوره متوسطه ی اول و دوره ی متوسطه ی دوم انتخاب شده اند. که با ریزش 18 مورد 332 پرسشنامه وارد تحلیل گردید. در این پژوهش نمونه گیری چندمرحله ای بوده به این صورت که 10 منطقه انتخاب شد. به منظور گردآوری اطلاعات از از پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز، پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت، پرسشنامه نگرانی بدنی لیتلتون، و پرسشنامه چند وجهی جنسی اسنل (اضطراب و افسردگی جنسی) ب استفاده گردید. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رغبت جنسی، تصویر بدنی مختل و افسردگی جنسی 19/0 تعهد (شخصی)، 27/0 تعهد (اخلاقی)، 28/0 تعهد ( ساختاری) را تبیین می¬کند. لذا نقش افسردگی جنسی و تصویر بدنی مختل (خرده مقیاس¬های نگرانی و نارضایتی) بر کاهش تعهد (شخصی، اخلاقی، ساختاری) بسیار حائز اهمیت و در خور توجه می باشد.

کلمات کلیدی :
تصویر بدنی مختل، رغبت جنسی، تعهد زناشویی، اضطراب جنسی، افسردگی جنسی


مشاهده مقاله
183
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۶ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲