دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 132 - 142
نویسندگان : حسین منیعی *

چکیده :
هدف: این پژوهش مقایسه بین باور به دنیای عادلانه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی شهر ورامین است.روش: روش تحقیق بصورت توصیفی و علی-مقایسه ای بوده و از طریق پرسشنامه ها اجرا شده و جامعه آماری :مورد مطالعه شامل کلیه مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی شهر ورامین که به دو مرکز موجود در سطح شهر بود بصورت داوطلب 50 نفر انتخاب شدند.نمونه گیری بصورت در دسترس انجام شد.یافته ها:نتایج حاصل نشان دهنده این بود که بین باور به دنیای عادلانه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بین قدرت تحمل ابهام در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی تفاوت معناداری ملاحظه شد نهایتا\" در متغییر آخر مشخص گردید بین خوش بینی /بدبینی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادارن کودکان عادی تفاوت چشمگیری مشاهده شد.

کلمات کلیدی :
باور به دنیای عادلانه ،کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان عادی


مشاهده مقاله
30
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱