دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 102 - 119
نویسندگان : امین رمشکانیان * و یدالله حمیدیان

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه هوش استراتژیک مدیران با مهارت‏ حرفه‏ ای و عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر مهران صورت گرفته است.جامعه آماری کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر مهران به تعداد 100 نفر در سال 1400 می‏باشند که با روش تمام ‏شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.برای اندازه‏گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‏ های هوش استراتژیک بخیت و همکاران (1394)، مهارت‎‏های حرفه ‏ای معلمان سلیمانی (1392) و پرسشنامه عملکرد شغلی میرکمالی و کرمی (1395) استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره از طریق نرم ‏افزار spss22 و همچنین نرم ‏افزار آموس جهت بررسی میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها استفاده شد.بر اساس یافته ‏ها، سطح معناداری اکثر فرضیه‏ ها کمتر از 0.05 بود. اکثر فرضیه‏ ها در سطح اطمینان 95% پذیرفته شدند. لذا با توجه به اهمیت هوش استراتژیک مدیران در پیشرفت و ارتقای مهارت حرفه ‏ای و عملکرد معلمان، پیشنهاد می‏ ‏شود فضای آموزشی مناسب، بودجه و امکانات کافی در مدارس برای اجرای علمی و عملی مؤلفه ‏‏های هوش استراتژیک را فراهم نمایند.

کلمات کلیدی :
هوش استراتژیک، مهارت حرفه ‏ای، عملکرد معلمان


مشاهده مقاله
40
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱