دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 102 - 83
نویسندگان : جواد سالاری اسکری * و حسین شفیعی

چکیده :
مسئولیت اجتماعی از موضوعاتی است که در طول سه دهه گذشته سازماني توجه بسیاري را در میان محققان و تحلیل گرانِ كسب و كارها به خود جلب كرده است. درواقع مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. از اينرو مسئوليت اجتماعي به عنوان يک فاکتور کليدي در موفقيت و تداوم فعاليت بنگاه ها فرض ميگردد. از طرف ديگر مسئولیت اجتماعی مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می شوند که مورد ارزش گذاری قرار می گیرند. این مهارت ها می توانند در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس رضایت فردی و گروهی شوند. این تحقیق سیر تاریخی و تحلیل مدل و روابط مسئولیت اجتماعی را بررسی می کند.

کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی، چسبندگی هزینه، عملکرد مالی