دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 1 - 12
نویسندگان : محبوبه جعفری * و مهدی بهار مقدم

چکیده :
هدف اصلی آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای بهبود فرایند یادگیری در یادگیرندگان است که از نتایج مهم این امر پرورش تفکر انتقادی یادگیرندگان است. عوامل بسیاری در تحقق این امر دخیل هستند، یکی از این عوامل روش تدریس مربیان است که در یادگیری و عملکرد یادگیرندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. روش تدریس مبتنی بر مسئله یکی از روش‌های تدریس یادگیرنده محور است. این روش توسط محققان به عنوان یک روش تدریس مؤثر شناخته شده است که باعث افزایش عملکرد تحصیلی و حفظ دانش یادگیرندگان در تدریس و یادگیری چندین دروس از جمله حسابداری می‌شود. اما، هیچ مطالعه شناخته شده‌ای فرآیندهای روش مبتنی بر مسئله را برای استفاده در کلاس‌های درس در آموزش و یادگیری حسابداری بررسی نکرده است. به نظر می‌رسد که این امر کاربرد آن را در آموزش و یادگیری حسابداری در سطوح عالی و پایه دشوار کرده است. این مطالعه بر نظریه یادگیری اجتماعی تأکید دارد، که بیان می‌کند اگر یادگیرندگان به طور فعال در کار کلاس درس از طریق روش مبتنی بر مسئله شرکت کنند، آنگاه پیشرفت در دانش رخ می‌دهد و باعث افزایش کارایی و اثر بخشی یادگیری فراگیران می‌شود.

کلمات کلیدی :
روش تدریس مبتنی بر مسئله، آموزش، یادگیری، تئوری یادگیری اجتماعی.


مشاهده مقاله
227
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲