دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 59 - 76
نویسندگان : مینا منوچهری *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تربیت مثبت مدرسه محور بر کاهش بی تفاوتی اخلاقی و رفتارهای قلدری در دانش آموزان ابتداییمی‌باشد. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی اصفهان در سال تحصیلی 1402-1401 می‌باشد. حجم نمونه متشکل از 40 دانش‌آموز پایه چهارم ابتدایی (20 نفر گروه آزمایش، 20 نفر گروه کنترل) بود که به کمک روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامۀ رفتار شرکت‌کننده در قلدری، و پرسشنامۀ مکانیسم بی‌تفاوتی اخلاقی بندورا و همکاران (1996) بود. در ابتدایی پژوهش از هر دو گروه (آزمایش و کنترل) پیش آزمون هر دو پرسشنامه های پژوهش به عمل آمد سپس گروه آزمایش به مدت جمعاً 12 جلسه 90 دقیقه ای آموزش تربیت مثبت مدرسه محور را دریافت نمود در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. در پایان، پس آزمون هر دو پرسشنامه های پژوهش بر روی هر دو گروه انجام شد.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی) و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش تربیت مثبت مدرسه محور برکاهش بی تفاوتی اخلاقی و رفتارهای قلدری در دانش آموزان ابتدایی گروه آزمایش که آموزش دیده بودند نسبت به گروه کنترل که آموزش دریافت نکرده بودند، به طور معنی‌داری بالاتر بود. یافته‌های حاصل شده، بر اثربخشی آموزش تربیت مثبت مدرسه محور برکاهش بی تفاوتی اخلاقی و رفتارهای قلدری در دانش آموزان ابتدایی تاکید کرد.

کلمات کلیدی :
آموزش تربیت مثبت مدرسه محور، بی تفاوتی اخلاقی، رفتارهای قلدری


مشاهده مقاله
134
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲