دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 184 - 198
نویسندگان : مهدی کوشکی * و مریم موسوی نیک و رحمت الله عظیمی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی مراقبت های روانشناختی با رویکرد cbtبرکاهش افسردگی ومدیریت درد دربیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل شهرستان بروجرد بود.این پژوهش درقالب یک پژوهش شبه آزمایشی ازنوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان بروجرد در سال1400بودند،تشکیل می دادند.روش نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس که 32 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و سپس به صورت تصادفی به 16 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه کنترل جایگزین شدند.در این پژوهش از پرسشنامه های افسردگی بکفو مدیریت درد روزنشتایل و کیف استفاده شد. بنابراین گروه آزمایش طی هشت جلسه طی 6 ماه به مدت 120 دقیقه یک بار در هفته تحت مراقبت های روانشناختی رفتاری –شناختی قرار گرفت.داده های پژوهش با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری(مانکوا)و یک متغیری(آنکوا)مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد مداخله درمان مراقبت های روانشناختی بارویکردcbtدرکاهش افسردگی و افزایش مدیریت درد در مرحله پیش ازمون (151.017F=و0.01P=)،(1168.677F=و0.01P=)اثر معناداری داشته است بنابراین فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق تایید می گردد. در این پژوهش درمان مراقبت های روانشناختی با رویکرد سی بی تی بر کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل موثر است.

کلمات کلیدی :
مراقبت های روانشناختی، رویکرد سی بی تی، کاهش افسردگی، مدیریت درد، کم خونی داسی شکل


مشاهده مقاله
52
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱