دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 47 - 36
نویسندگان : مرجان شاهی سوندی * و طاهره جوکار

چکیده :
ایرانیان از دیرباز به کتاب و کتابخانه اهمیت فراوانی می‌دادند. کتابخانه عمومی از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار است و خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهد. این کتابخانه‌ها با انجام وظایف و تحقق اهداف خود می‌توانند موجبات پیشرفت جامعه و افراد آن را فراهم آورند. هدف اصلي از تلاش عظيم و بسيج فراگير جامعه براي ریشه‌کن كردن بی‌سوادی فراگرفتن مقطعي مهارت خواندن و نوشتن نيست بلكه توانا ساختن بزرگ‌سالان نو سواد براي استفاده از اين مهارت‌ها در زندگي و استفاده از دنياي علم و دانش است. کتابخانه‌ها در جهت حمايت از امر آموزش و پژوهش، منابع و اطلاعات موردنیاز جامعه نو سواد را فراهم می‌آورند. در ايران با توجه به گسترش شبكه کتابخانه‌هاي عمومي در شهرها و روستاها، می‌توان مواد موردنیاز براي نو سوادان بزرگ‌سال جامعه را از طريق آن‌ها فراهم ساخت و به تثبيت مهارت‌های سواد و رسيدن به مرز خودآموزي كمك كرد. فعالیت‌های سوادآموزی کتابخانه‌هاي عمومي بايد در جهت همكاري با ديگر ارائه‌دهندگان آموزش بزرگ‌سالان بوده و به‌درستی هدايت شود. هدف از مقاله حاضر ارائه راهكارهاي مؤثر بر گرایش مطالعه بزرگ‌سالان از سوی کتابخانه‌ها و کتابداران در جهت گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه به آن‌ها است.

کلمات کلیدی :
کتابخانه عمومی، خدمات کتابخانه عمومی، نقش کتابخانه عمومی، بزرگ‌سالان نو سواد