دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 186 - 200
نویسندگان : خاطره قربان پورده سرخ *

چکیده :
هدف تحقیق حاضر اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی در نشانگان کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی در شهر تهران بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان پسر و دختر 5 تا 10 ساله شهر تهران بودند که در سال 1400-1401 به انستیتو روانپزشکی شهر تهران مراجعه کرده اند، بودند, روش نمونه گیری در دسترس بود، از کودکان پسر و دختر دارای اختلال بیش فعالی بر اساس فهرست نشانه مرضی کودک (CSI-4) شناخته شده به تعداد 30 نفر انتخاب شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، که پس از انتخاب تصادفی گروه آزمایش و گواه ،مداخله درمانی برروی گروه آزمایش اجرا گردیدو گروه گواه هیچگونه درمانی دریافت نکردند یافته نشان داد که گروه آزمایش به مراتب شرایط مطلوبی را تجربه کردند و از تمرکز ذهنی بهتری برخوردار بودند.

کلمات کلیدی :
بیش فعالی، الگوی بالینی خلاقیت درمانی، کودکان


مشاهده مقاله
219
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱