دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 116 - 131
نویسندگان : هاله نکوئی و اسماعیل سعدی پوربیابان گرد *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان پیش بینی اضطراب زایمان بر اساس ویژگی شخصیت ،رضایت زناشویی و تنظیم هیجان در مادران باردار بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات،تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه زنان باردارنخست زا (در هفته 23 تا 32 بارداری) مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهر تهران در پاییز و زمستان 1400 انجام گرفت. حجم نمونه بر اساس فرمول تاباچینک و فیدل(2003)، 150 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامه های اضطراب بارداری وندنبرگ، پرسشنامه شخصیتی نئو، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید، داده ها مورد تحلیل آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون قرارگرفت . نتایج این پژوهش نشان داد ویژگی شخصیتی روان رنجوری و راهبرد سرکوبی در تنظیم هیجانی با اضطراب بارداری رابطه مثبت معنادار و همچنین ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه و مولفه‌های مسائل شخصیتی ، جهت گیری مذهبی ، حل تعارض و مدیریت مالی در رضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار با اضطراب بارداری دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت اضطراب زایمان بر اساس ویژگی شخصیت ،رضایت زناشویی و تنظیم هیجان در مادران باردار نخست زا قابل پیش بینی است.

کلمات کلیدی :
اضطراب زایمان، ویژگی‌های شخصیتی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجانی


مشاهده مقاله
129
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲