دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 22 - 15
نویسندگان : خاطره قربان پورده سرخ * و احمد بخشی و فاطمه بخشی ریزی

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی تعیین تاثیر آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران دارای کودک بیش فعال بود. این پژوهش از نوع شبه آزمايشي بود كه با روش پيش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد.جامعه آماری پژوهش حاضر،كليه ماداران دارای کودک بیش فعال منطقه 5شهر تهران بودند.نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه گواه و 15 نفر گروه آزمايش) بودکه به روش نمونه¬ برداری خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه عاطفه مثبت و جلسات آموزشی بازسازی شناختی. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از میانگین و انحراف معیار آزمون لوین و همگنی شیب از رگرسیون و تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه¬های پژوهش استفاده شد.نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش بازسازی شناختی بر عاطفه مثبت مادران دارای کودک بیش فعال تاثیر معنادار دارد.

کلمات کلیدی :
بازسازی شناختی، عاطفه مثبت، ماداران، کودک، بیش فعال