دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 52 - 57
نویسندگان : فریده سوسن آبادی فراهانی *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر مقایسه روابط نوجوانان همسال در دانش آموزان دختر وابسته و ناوابسته به تلفن همراه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای بود.. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر منطقه 4 تهران ، که در سال تحصیل 1395-96 مشغول به تحصیل می باشد بود. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی بودند که به شیوه‌ی نمونه گیری در دسترس که با استفاده از اجرای پرسش نامه وابستگی به تلفن همراه بیانچی و فیلیپس (2005) در دو طیف وابسته و ناوابسته به تلفن همراه انتخاب شدند(n1=30n2=30). ابزار پژوهش، مقیاس روابط نوجوانان همسال (APRI) (پاردا، 2000) بود. . نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که در هر دو بعد مربوط به روابط نوجوانان همسال شامل قلدری و قربانی شدن تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود

کلمات کلیدی :
روابط نوجوانان همسال، وابستگی به تلفن همراه، دانش آموزان دختر


مشاهده مقاله
261
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱