دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 69 - 76
نویسندگان : نیلوفر رفوئی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه عملکرد خانواده با مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر اراک انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر اراک در سال تحصیلی 94-1393 می باشد(4866=N). حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برابر 357 دانش آموز دختر دبیرستانی شهر اراک تخمین زده شد که از روش نمونه گیری در دسترس از میان مدارس متوسطه ناحیه 2 شهر اراک انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) و پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین مهارت های اجتماعی با عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر، بین ابعاد عملکرد خانواده با ابعاد مهارت اجتماعی مناسب و رابطه با همسالان رابطه ی معناداری وجود دارد و بین ابعاد عملکرد خانواده با رفتارهای غیراجتماعی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین، بین برخی ابعاد عملکرد خانواده (نقش ها، درگیری و کارکرد کلی) با بعد برتری طلبی رابطه ی منفی معناداری وجود دارد. بنابراین، چنین نتیجه گیری می شود که با آموزش دادن مولفه های مفید در حوزه ی عملکرد خانواده می توان به دختران دانش آموز کمک کرد تا هم در محیط کنونی مدرسه و هم در محیط اجتماعی آینده راهبردهای و مهارت های اجتماعی پخته تر و سازنده تری را به کار بگیرند و در محیط اجتماعی خود تعاملات اثربخشی داشته باشند.

کلمات کلیدی :
عملکرد خانواده، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان، دختر.


مشاهده مقاله
238
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲