دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 85 - 101
نویسندگان : علی میوه چیان و حمید رفیعی هنر *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزندپروری انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی قم به تعداد 2500 نفر بود که در سال 1401-1400 مشغول تحصیل بودند که نمونه‌ای به حجم 260 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. سنجش متغیرها بر اساس پرسش‌نامه اعتیاد به اینترنت یانگIAT ، پرسش‌نامه شخصیتی NEO و پرسش‌نامه اقتدار والدین PAQ بود. نتایج تحقیق نشان داد بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجوری، سازگاری، برون‌گرایی و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک‌فرزندپروری مقتدر و استبدادی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می‌ رسد ویژگی‌‌های شخصیتی جوانان در کنار سایر عوامل از جمله سبک‌های فرزندپروری نقشی مهم در اعتیاد به اینترنت ایفا می‌‌کند و لزوم توجه به این عوامل در برنامه های پیشگیری از اعتیاد ضروری است.

کلمات کلیدی :
اعتیاد به اینترنت، سبک فرزندپروری، ویژگی شخصیتی


مشاهده مقاله
33
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱