دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 56 - 23
نویسندگان : ثریا فلّاح پور و رضا بیرانوندی و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم *

چکیده :
نهاد مقدس خانواده ركن بنيادين اجتماع بشري در فرهنگ هاي گوناگون است تا آنجا كه سعادت و شقاوت امت ها با سلامت و كيفيت خانواده ها پيوند خورده است و نخستين شرط داشتن جامعه اي سالم و پيشرفته، سلامت و پيشرفت خانواده هاي آن جامعه است. فرد تحت تاثیر روابط سالم حاکم بر خانواده، شیوه های ارتباط پذیری و تعامل های سازنده با جامعه را یاد می گیرد برعکس، هر چه خانواده دارای عملکرد بد و آشفته باشد به همان نسبت سلامت آن جامعه بیشتر تهدید می شود. در این مقاله با توجه به برخی آیات قرآن، روایات و کتب مختلف ضمن معناشناسی خانواده و بیان اهمیت و ضرورت بحث، به بررسی مهم ترین عوامل تقویت و تضعیف بنیان خانواده از جمله ازدواج، زن، حجاب، اخلاق، صبر و شکیبایی، عفو و گذشت، طلاق، بدبینی، بدزبانی، بی عفتی و ...... از منظر ادیان و مذاهب مختلف پرداخته شده است. تبيين راه ها و عوامل موثر و غیر موثر بر بنیان خانواده، هدف اصلي اين مقاله است كه نتيجه پایبندی به آموزه های دینی و عمل به سیره و اندیشه های انبیا و معصومین است.

کلمات کلیدی :
خانواده، علل تقویت، علل تضعیف، ادیان