دوره 5، شماره 15، تابستان 1402، صفحات 101 - 109
نویسندگان : معصومه نارکی *

چکیده :
دین به عنوان یک مجموعه ای نظام مند، تمام ابعاد زندگی انسان را در برگرفته و با حرکات و سکنات و افکار و اعمال انسان ارتباطی تنگاتنگ دارد، به گونه ای که بیشتر اعمال و اندیشه های انسانی مرتبط با دین می شود. دین گریزی به معنای کم فروغ شدن ایمان و هرگونه دوری کردن از دین است که اختصاص به دین خاصی ندارد بلکه این پدیده دامنگير همه ادیان و مکاتب است و عوامل گوناگونی دارد. دین گریزی به دلیل نقش تعیین کننده و تاثیرگذار دین در گذشته، اینک حکم شاخصی را پیدا کرده که به واسطه آن می توان تحولات اجتماعی- فرهنگی جوامع را رصد کرد و تحلیل نمود. حال سوال این است که علل اجتماعی دین گریزی چیست؟ برای پاسخ به این سوال، پژوهش موردنظر از طریق روش توصیفی – تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت و علل اجتماعی دین گریزی، سخت و نا زیبا جلوه دادن دین، فقر معرفتی نسبت به مقولات دینی، تندی و خشونت در گفتار و عمل، شبهات، اشاعه فساد، ابتذال و بی بندوباری، مشکلات اقتصادی موجود در کشور، گرایش طبیعی انسان ها به رهایی از قید و بندها، دوستان نامناسب و تهاجم فرهنگی، به دست آمد.

کلمات کلیدی :
دین گریزی، اجتماعی، دین، آیات، روایات


مشاهده مقاله
167
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ مرداد ۱۴۰۲