دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 85 - 95
نویسندگان : آناهیت نیکومرام *

چکیده :
علی رغم اهمیت احساسات در کلاس، هیچ مقیاسی برای ارزیابی میزان هوش هیجانی در کلاس مشخص نشده است. هدف این کار تهیه یک پرسشنامه به منظور ارزیابی هوش هیجانی گروهی(G-TMMS) در زمینه های آموزشی است. خصوصیات روانی این هوش هیجانی، در یک نمونه از 794 شرکت کننده که 47 درصد آنها خانم با میانگین سن 16 و انحراف معیار 4/1 هستند و به 59 کلاس تقسیم شده که مورد ارزیابی قرار گرفته است. هوش هیجانی گروهی(G-TMMS) ساختار یک عاملی دارد..ارزیابی ها روی G-TMMS نشان می دهد که این نوع از هوش هیجانی از ثبات داخلی کافی است. همچنین از نظر زمانی نیز دارای ثبات بوده و قابلیت همگرایی دارد. بعلاوه هوش هیجانی گروهی با کارایی بیشتر در مدرسه مرتبط بوده است. پیامد های این مقیاس جدید در زمینه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
گروه عاطفی، هوش، اعتبار آزمون، عملکرد مدرسه


مشاهده مقاله
44
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۸ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ آذر ۱۴۰۱