دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 65 - 72
نویسندگان : رویا حیدری *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش بینی پریشانی روانشناختی بر اساس تحمل ابهام معلمان شهر تهران بود.روش پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان زن شهر تهران به تعداد220 نفر بود. روش نمونه گیری بصورت در دسترس انجام گردیده است حجم نمونه به تعداد 150 نفر بودند و ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه پریشانی روانشناختی فرم 10 سوالی (K- 10) (کسلر و همکاران، 2002), پرسشنامه تحمل ابهام بودنر (1960) بود.برای تحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی، با استفاده از شاخص‌های توصیفی با گرایش به مرکز و پراکندگی به طبقه بندی و توصیف داده‌ها، در بخش توصیفی و تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهشی با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره در بخش استنباطی انجام شد، نتیجه این پژوهش نشان داد که عوامل تحمل ابهام با پریشانی روانشناختی در سطح 5 درصد رابطه معنادار دارند. ضرایب منفی عوامل تحمل ابهام ‌ بیانگر این مطلب است که با افزایش این عوامل، مقدار پریشانی روانشناختی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی :
پریشانی روانشناختی، تحمل ابهام، معلمان


مشاهده مقاله
78
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲