دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 35 - 27
نویسندگان : محمد پیرحیاتی * و محمدرضا نادر پور

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سن ازدواج و ناهنجاری های اخلاقی در بین جوانان شهر خرم آباد بود. روش پژوهش ار نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماري شامل کلیه¬ی جوانان بین 25 تا 30 ساله شهر خرم آباد مي باشند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 199 نفر انتخاب گردید. درتحقيق حاضراز پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است،اين پرسشنامه داراي26 سؤال مي باشد. درضمن به لحاظ انعكاس پاسخ واقعي ذكرنام ونام خانوادگي درپرسشنامه الزامي نبوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون های پارامتریک و آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که بين افزايش سن ازدواج و شاخص های ناهنجاری¬های اخلاقی (ارضای نامشروع، روابط نامشروع، بی بندوباری، بدپوششی و بدحجابی و جرایم خشن جنسی) ارتباط معناداری وجود دارد (01/0>p).

کلمات کلیدی :
زدواج، بی بندوباری، اخلاق، دانشجویان