دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 84 - 96
نویسندگان : محدثه احمدی و محمدرضا صیرفی * و کوثر احمدی و رحمت اله عظیمی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی طراحی رویکرد وحدت ‌رویه و انسجام ‌بخشی به فعالیت‌های عبادی با مشارکت فعال دانش ‌آموزان و تقویت توانمندی‌های معنوی آنها در مدارس(طرح دفتر نماز) براساس دیدگاه مدیران، معاونین، دبیران‌ معارف اسلامی، مشاوران، مربیان ‌پرورشی و بهداشت مدارس متوسطه اول شهر تهران انجام شد که از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، روش تحقیق کیفی از نوع تحلیلی¬توصیفی، از طریق تحليل محتواي متنی پاسخ‌ های باز به سوالات پرسشنامه به روش رویکرد استقرایي تحلیل محتوای شمارشی بود. جامعه آماری را مدیران، معاونین، دبیران معارف اسلامی، مشاوران، مربیان پرورشی و بهداشت در سال تحصیلی 1400-1399 مدارس متوسطه اول شهر تهران تشکیل می‌دادند، حجم نمونه از این گروه 90 نفر به صورت هدفمند انتخاب گردید. روش گردآوری اطلاعات با تکمیل پرسشنامه انجام گرفت. بعد از تحلیل سوالات به روش تحلیل کیفی، از طریق نرم‌‌افزار Maxqda چهارده کد مشترک استخراج گردید که در پژوهش مشترک بود؛ از این 14کد 9‌¬کد مشترک مربوط به مولفه ‌الف: فعالیت های عبادی با مشارکت فعال دانش آموزان متوسطه اول در فریضه نماز‌‌‌¬ جماعت در مدارس و 5 کد مشترک مربوط به مولفه‌ ب: تقویت توانمندی های معنوی دانش آموزان متوسطه اول در فریضه نماز ‌جماعت در مدارس می باشد از طرف مدیران، معاونین و... مدارس متوسطه اول شهر تهران بیان شده بود. با توجه به تحلیل کیفی محتوای متنی داده‌های بدست آمده از پاسخ‌های باز مدیران، معاونین، دبیران معارف اسلامی، مشاوران، مربیان پرورشی و بهداشت مدارس متوسطه اول شهر تهران می توان رویکرد وحدت‌ رویه و انسجام‌ بخشی به فعالیت های عبادی با مشارکت فعال و تقویت توانمندی های معنوی دانش آموزان متوسطه ‌اول (طرح دفتر نماز) را تحلیل، توصیف و طراحی نمود.

کلمات کلیدی :
فعاليتهای عبادی، توانمندی های معنوی، نماز، طرح دفتر نماز


مشاهده مقاله
58
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ اسفند ۱۴۰۲