دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 41 - 48
نویسندگان : عطیه بوستانی و فاطمه سادات طباطبائی نژاد *

چکیده :
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سرمایه عاطفی زنان مطلقه صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن نیمه تجربی محسوب می شود. براساس ماهیت داده‌های پژوهش یک پژوهش کمی است. از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی، همبستگی می باشد. روش‌ گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو بخش کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شوند. طرح پژوهش از نوع دو گروهی پیش آزمون – پس آزمون بود که بر اساس ملاکهای ورود و خروج 30 نفر از زنان مطلقه شهر کاشان 15 نفر (گروه آزمایش)، 15 نفر (گروه کنترل) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سرمایه عاطفی گل پرور (2016) که شامل 20 سوال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد. گروه درمان تحلیل رفتار متقابل به مدت 8 جلسه (90 دقیقه ای) تحت درمان قرار گرفتند. نتایج نشان داد روش تحلیل رفتار متقابل بر سرمایه عاطفی (عاطفه مثبت، احساس انرژی و شادمانی) زنان مطلقه شهر کاشان تأثیر دارد. بعد از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت بین 2 گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه های عاطفه مثبت و احساس انرژی در سطح آلفای 01/0معنادار است (P<0.012). میانگین تعدیل شده گروه آزمایش در هر دو مؤلفه بیشتر از گروه کنترل بوده است در نتیجه روش تحلیل رفتار متقابل در افزایش عاطفه مثبت و احساس انرژی زنان مطلقه شهر کاشان مؤثر بوده است. در مؤلفۀ شادمانی تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل با سطح معناداری بیشتر از 012/0 معنادار نبود (P>0.012). نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که روش تحلیل رفتار متقابل بر سرمایه عاطفی(عاطفه مثبت، احساس انرژی و شادمانی) زنان مطلقه شهر کاشان تأثیر دارد و از روش درمانی تحلیل رفتار متقابل می توان برای درمان مشکلات زنان مطلقه استفاده کرد.

کلمات کلیدی :
روش تحلیل رفتار متقابل، سرمایه عاطفی، زنان مطلقه


مشاهده مقاله
221
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲