دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 7 - 22
نویسندگان : جواد افشین * و طاهره شادان

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب امتحان با خودکارآمدی دانشجویان می باشد. این مطالعه از نوع همبستگی است که در زمره تحقیقات توصیفی بر روی دانشجویان انجام شد. تعداد 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. افراد نمونه پرسشنامه های خودکارآمدی و پرسشنامه اضطراب امتحان، را تکمیل نمودند و داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین اضطراب امتحان با خودرکارآمدی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی پیش بینی کننده اضطراب امتحان می باشد.با توجه به نتایج پژوهش می توان این نتیجه گرفت با آموزش خودکارآمدی بر روی کاهش اضطراب امتحان دانشجویان و در نتیجه عملکرد تحصیلی آنها تاثیر گذار بود.

کلمات کلیدی :
اضطراب امتحان، خودکارآمدی، دانشجویان


مشاهده مقاله
78
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲